Privacy Verklaring (AVG)

Sabine Tilburgs Fotografie, gevestigd aan Eindhovensingel 117, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Sabine Tilburgs

Eindhovensingel 117

6844 CE Arnhem
www.sabinetilburgsfotografie.nl

tel: 0643744558 

Sabine Tilburgs is de Functionaris Gegevensbescherming van Sabine Tilburgs Fotografie, zij is te bereiken via info@sabinetilburgsfotografie.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Sabine Tilburgs Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
- Bankrekeningnummer 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Sabine Tilburgs Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sabinetilburgsfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Sabine Tilburgs Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Sabine Tilburgs Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming 
Sabine Tilburgs Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sabine Tilburgs Fotografie) tussen zit. Sabine Tilburgs Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Adobe photoshop > t.b.v. fotobewerking

Adobe lightroom > t.b.v. fotobewerking

Pixieset > als online beveiligde galerie ter inzage van de foto's en om foto's beschikbaar te stellen voor download. Deze galerie is beveiligd d.m.v. een persoonlijk wachtwoord en downloadcode en wordt uitsluitend gegeven aan de afnemer/opdrachtgever van de gemaakte foto's

Wetransfer > als verzendmedium 

Socialmedia > linkedin, facebook, instagram, google+ en de eigen website www.sabinetilburgsfotografie.nl welke is ondergebracht bij Jimdo

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Sabine Tilburgs Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting
Personalia > 7 jaar > wettelijke verplichting 
Adres > 7 jaar > valt onder de factuur gegevens, wordt bewaard voor de belasting dienst i.v.m. de wettelijke verplichting
Foto’s > 2 jaar op externe harde schijf en tijdelijk in de online galerie

Foto’s t.b.v. versterking portfolio of sociale media > deze worden alleen geplaatst met wederzijdse toestemming (mondeling/schriftelijk/digitaal) en vallen onder het portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard ter versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is ten behoeve van het uitoefenen en ten kennen geven van mijn vak en expertise als fotograaf.Delen van persoonsgegevens met derden 
Sabine Tilburgs Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Sabine Tilburgs Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine Tilburgs Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sabinetilburgsfotografie.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Sabine Tilburgs Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Sabine Tilburgs Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op via info@sabinetilburgsfotografie.nl