Algemene Voorwaarden

. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Sabine Tilburgs Fotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever. 
5. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. 
6. Fotograaf: Sabine Tilburgs, Sabine Tilburgs Fotografie, KvK 5152 0575, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 
7. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Sabine Tilburgs Fotografie worden aangepast. 

2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Sabine Tilburgs Fotografie is hierin vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Sabine Tilburgs Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Sabine Tilburgs Fotografie deze selectie heeft gemaakt. 
Sabine Tilburgs Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Sabine Tilburgs Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
3.RAW-foto’s worden nooit geleverd of aangeboden door Sabine Tilburgs Fotografie, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
4. Sabine Tilburgs Fotografie
houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf of de fotoreportage onaanvaardbaar maken. 

5. Sabine Tilburgs Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotograaf gebruikelijk werkt. 
Sabine Tilburgs Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, zoals het instrueren of op de hoogte stellen van andere aanwezigen. 

6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van aanwezigen of genodigden dat er een fotograaf aanwezig is.
7. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.

Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. 
8. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

9. Tfp-shoots vallen ook onder de algemene voorwaarden. Uitleg en regels/afspraken met betrekking tot deze fotoreportage staan tevens vermeld op de website van Sabine Tilburgs Fotografie.nl

3. Boekingen
1. Een fotoreportage boeken kan via het contactformulier op de site, per post of elektronisch zoals email.
2. Eventuele reiskosten van Sabine Tilburgs Fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden overeengekomen en voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging / tevens factuur van de overeenkomst van Sabine Tilburgs Fotografie.
5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend.

Dit omdat hiervoor lang voor de geplande datum tijd wordt gereserveerd en andere afspraken of opdrachten die datum niet kunnen worden ingepland.

Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

6.In het geval dat Sabine Tilburgs Fotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

7.Prijzen
Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen
zijn inclusief btw.

Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een opdrachtbevestiging met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur of aanbetaling te voldoen..
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Mijn doelstelling is om foto’s binnen 3 weken digitaal aan te kunnen bieden, echter deze doelstelling biedt geen garantie en is afhankelijk van verschillende meespelende factoren zoals drukte, hoeveelheid foto’s en overige omstandigheden.
5. Foto’s voor eigen gebruik ontvangt u digitaal, per mail, transfer of usb. Foto’s voor eigen gebruik voor social media kanalen kunt u in verkleind formaat krijgen met logo op aanvraag.

6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord zijn op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Sabine Tilburgs Fotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omtandheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Sabine Tilburgs Fotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

7. Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Sabine Tilburgs Fotografie.

Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, commerciële doeleinden of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Sabine Tilburgs Fotografie op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Sabine Tilburgs Fotografie.

U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

3.Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel  gebruik, dan moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Sabine Tilburgs Fotografie.
4. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Sabine Tilburgs Fotografie (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van Sabine Tilburgs Fotografie kunnen tonen.
5. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

6.. Op alle foto’s van Sabine Tilburgs fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabine Tilburgs Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie..
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Sabine Tilburgs” of “Foto: sabinetilburgsfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
10. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Sabine Tilburgs Fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Sabine Tilburgs Fotografie dan ook.
11. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Sabine Tilburgs Fotografie. Bij inbreuk komt Sabine Tilburgs Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Sabine Tilburgs Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,-.

 

12. Sabine Tilburgs Fotografie behoud zich ten alle tijden het recht voor eigen gebruik van foto’s te maken ten behoeve van promotionele doeleinden, zoals social media, portfolio en publicaties met betrekking tot Sabine Tilburgs Fotografie en probeert de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, echter is Sabine Tilburgs Fotografie dat niet verplicht.

 

8. Rechtsysteem

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

4. Algemene Voorwaarden die door een opdrachtgever of derde wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.